Η Παιδοψυχιατρική́ Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων (ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ) επίσημο θεσμικό́ όργανο των Ελλήνων Ψυχιάτρων Παιδιού́ και Εφήβου θα ήθελε να επισημάνει τη θέση της αναφορικά με το υπ’ αριθμόν 81 Προεδρικό Διάταγμα (8 Ιουλίου 2019/ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ/Αρ. Φύλλου 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»

 

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 «Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπάγονται επίσης οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικές Γραμματείες των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραμματείες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Παράλληλα  «Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, όπως ισχύει.»

Επιπλέον, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μεταφέρονται  από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων, Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσής και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων η οποία συστάθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4375/2016.

Ακόμη στο ΠΔ σημειώνεται ότι: «Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και οι Υπουργοί σε θέματα των μεταφερομένων στο νέο Υπουργείο υπηρεσιών, φορέων, νομικών προσώπων και αρμοδιοτήτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη»

Επιπλέον, «μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, το προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των συγχωνευόμενων Υπουργείων ή των Υπουργείων από τα οποία προέρχονται οι μεταφερόμενες υπηρεσίες.»

Η ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ θα ήθελε να επισημάνει ότι οι υπηρεσίες ανηλίκων ανέκαθεν λειτουργούσαν στα πλαίσια του δικαστηρίου ανηλίκων, συνδράμοντας στο έργο του δικαστή και σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, έχοντας υποστηρικτικό ρόλο προς τους ανήλικους παραβάτες και τις οικογένειες και λειτουργώντας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασιών με τους φορείς της εκπαίδευσης, υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επιμελητές ανηλίκων διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο (ως «ενδιάμεσος πόλος» ανάμεσα στον ανήλικο και το δικαστήριο) αφού συνδράμουν στην λήψη απόφασης για τα κατάλληλα και ενδεδειγμένα κατάλληλα μέτρα που έχουν χαρακτήρα έξωιδρυματικο-παιδαγωγικό, αλλά και στην εφαρμογή τους. Ο ρόλος τους στην προστασία των ανηλίκων θυμάτων («τα σπίτια του παιδιού») είναι εξίσου σημαντικός και συμβατός με τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ανησυχούμε για την μεταφορά της υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων  Αρρένων Βόλου και των Ξενώνων Ανηλίκων των Πρωτοδικίων της χώρας, οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Υπυργείο Δικαιοσύνης και συγκεκριμμένα στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του άρθρου 17 του π.δ. 96/2017 (Α’ 136), η οποία μεταφέρθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Πραστασίας του Πολίτη.

    Πρόκειται για υπηρεσίες που έχουν σχέση με την πρόληψη και τη θεραπευτική υποστήριξη των ανηλίκων και όχι με την καταστολή τυχόν παρανόμων ενεργειών τους. Ο θεσμικός τους ρόλος είναι δίπλα στο δικαστή και στον εισαγγελέα ανηλίκων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Η Π.Ε.Ε.-ΕΝΩ.ΨΥ.Π.Ε. είναι στη διάθεσή της πολιτείας για περαιτέρω συνεργασία. 

© 2020 by ISL Networks

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now